رضا نارنجی ثانی

درباره من

دکتر رضا نارنجی ثانی
image

استادیار گروه آموزشی علوم درمانگاهی @ آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد

رضا نارنجی ثانی، دامپزشک و متخصص بیماریهای تولید مثل از دانشگاه تهران. مشغول به تدریس در دانشگاه سمنان در رشته تولید مثل دام از سال 1391....

محقق گوگل

(1400/6/20)

استنادات

93

h-index

7

i10-index

5

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/4/5)

استنادات

74

مقالات

22

h-index

5

مؤلفین همکار

39

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

81-87

دکتری حرفه ای

فردوسی مشهد

87-91

دکتری نحصصی

تهران

تجارب

97- تا کنون

معاون

آموزشکده دامپزشکی

96-97

مدیر پژوهش

دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

94-95

مدیر گروه علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

مهارت ها

مدیریت پرورش اسب و گوسفند

مدیریت گله های شیری

اولویت های پژوهشی

تولید مثل و پرورش دام اهلی و پت

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/04
ارزیابی تأثیر فصل و برخی فراسنجه های خون شناسی و بیوشیمیایی در ورم پستان تحت بالینی میش های استان سمنان، ایران
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2014)
^محمود احمدی همدانی, ^رضا نارنجی ثانی*
اثر ویتامین سی و گلیسرول بر مشخصات پس از ذوب منی قوچ سنگسری
مجله پژوهشهای جانوری(2016)
^رضا نارنجی ثانی*
Effects of CSF1 and GDNF on short-term cultivation of sheep spermatogonial stem cells
Online Journal of Veterinary Research(2016)
پیمان رحیمی فیلی*, علی اصغر مقدم, پرویز تاجیک, شیوا شفیعی, زهرا نیکوصفت, مجتبی گلی, نفیسه علی قاضی, ^رضا نارنجی ثانی
EFFECTS OF DIFFERENT REGIMENS OF PGF2Α TREATMENT DURING POSTPARTUM ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE IN DAIRY COWS
Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science(2016)
^رضا نارنجی ثانی*, ^حمید رضا محمدی, ^علی مهدوی, 8811519008
Comparison of seasonal effects on some hematological and biochemical parameters between ewes with subclinical mastitis and healthy ewes
Iraqi Journal of Veterinary Sciences(2016)
^رضا نارنجی ثانی*, ملیکا معزی فر
Effect of IVPRD, estradiol and GnRH for resynchronization of fertility of non-pregnant Holstein dairy cows
THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE(2016)
^رضا نارنجی ثانی*, ^علی مهدوی, 8811519017
Evaluation of Teat Ultrasound Measurements for Diagnosis of Subclinical Mastitis in Holstein Dairy Cow
PHILIPPINE JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE(2017)
^رضا نارنجی ثانی*, ^محمدحسن یوسفی, ^اشکان جبلی جوان, 8912519101
Effect of zonisamide on refractory epilepsy during pregnancy in lamotrigine resistant kindled rats
NEUROSCIENCE LETTERS(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, ^کیوان کرامتی, 8912519012, ملیکا معزی ف, ^علی مهدوی
Pentoxifylline mitigates detrimental impact of chronic nonbacterial prostatitis on sperm characteristics, reproductive hormones and histopathology in rats
ANDROLOGIA(2017)
9012519025, ^محمود احمدی همدانی*, ^رضا نارنجی ثانی, ^حمیدرضا مسلمی, سحر غفاری خلیق, محمد مهدی درویشی
Diagnostic evaluation of milk lactate dehydrogenase and alkaline phosphatase activities by receiver operating characteristic (ROC) analysis curve in early lactation of ewes with subclinical mastitis
VETERINARY RESEARCH FORUM(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, 8811519006, ^محمود احمدی همدانی, ^خاطره کفشدوزان
فعالیت ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی بر ضد استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیرخام
بهداشت مواد غذایی(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, ^اشکان جبلی جوان, 8911519013, ^حمید استاجی, ^حمید رضا محمدی
تاثیر هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در هم کشتی با سلول های سرتولی
پاتوبیولوژی مقایسه ای(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, پرویز تاجیک, 8812519006, گلشید جاودانی
Data for zonisamide effect on length and weight of 14 day-old rat pups and abortion rate and day in refractory epileptic pregnant rats
data in brief(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, ^کیوان کرامتی, 8912519012, ملیکا معزی فر, ^علی مهدوی
Effect of crocin on biochemical parameters, oxidative/antioxidative profiles, sperm characteristics and testicular histopathology in streptozotocin-induced diabetic rats
Avicenna Journal of Phytomedicine(2019)
9111519012, ^محمود احمدی همدانی*, ^اشکان جبلی جوان, ^رضا نارنجی ثانی, ^عباس جواهری وایقان
بررسی اثرات مکمل ایزوفالوون سویا بر روند التیام زخم جلدی متعاقب جراحی برداشت تخمدان در گربه
پاتوبیولوژی مقایسه ای(2019)
8922519001, ^حمیدرضا مسلمی*, ^عباس جواهری وایقان, ^رضا نارنجی ثانی
تاثیر اکسی توسین بر کیفیت منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولیدمثلی
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2014)
^رضا نارنجی ثانی*, ^خسرو قزوینیان, 8911516014, 8811519017
تاثیر گنادوتروپین کوریونی اسبی بر مشخصات منی قوچ نژاد زل در خارج از فصل تولی دمثلی
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2014)
^رضا نارنجی ثانی*, 8811519017, ملیکا معزی فر
The beneficial effect of equine chorionic gonadotropin hormone (eCG) on the in vitro co-culture of bovine spermatogonial stem cell with Sertoli cells
Comparative clinical pathology(2019)
9012519018, ^رضا نارنجی ثانی*, ^محمود احمدی همدانی
ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله‌های شیری شهرستان سمنان
مجله دامپزشکی ایران(2020)
8911519016, ^رضا نارنجی ثانی*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, حسن هاشم زاده
مقایسه میزان اسیدسیالیک پلاسمای خون گاو‌های شیری جفت‌مانده و سالم نژاد هلشتاین
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی(2019)
9112519005, ^رضا نارنجی ثانی*, ^کیوان کرامتی, ^محمود احمدی همدانی
Comparison of cell-free fetal DNA plasma content used to sex determination between 3 trimesters of pregnancy in Torkaman pregnant mare
JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE(2020)
9111519009, ^رضا نارنجی ثانی*, ^حمید استاجی, ^محمود احمدی همدانی
Threshold Time to Onset Serum Biochemical Changes of Turkoman Racehorses at Different Serum-Clot Contact Times and Temperatures
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2021)
9112519020, ^محمود احمدی همدانی*, ^محمدحسن یوسفی, ^رضا نارنجی ثانی
مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2020)
^مرتضی کیوانلو*, 9022519100, ^اشکان جبلی جوان, ^رضا نارنجی ثانی, ^محمود احمدی همدانی
Comparison of three methods including temperature, H2O2/ascorbic acid/sonication, and nitrous acid treatments for overcoming the inhibitory effect of heparin on DNA amplification in realtime-PCR
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES(2022)
9312519101, ^حمید استاجی*, ^رضا نارنجی ثانی
Effects of isoflavone supplementation on endometrial thickness, endometrial hyperplasia, and cancer in ovariectomized cats
VETERINARIA ITALIANA(2021)
منا نژاد منفرد, ^رضا نارنجی ثانی*, ^سحر غفاری خلیق, فرزاد حیاتی
Efficacy of Zataria multiflora essential oil for treatment of Staphylococcus aureus detected by polymerase chain reaction in lactating dairy cows with subclinical mastitis
مجله دامپزشکی ایران(2022)
9011519026, ^رضا نارنجی ثانی*, ^اشکان جبلی جوان, ^محمود احمدی همدانی, ^سعیده نعیمی
Assessment of the Utility of Platelet Indices to Diagnose Clinical Benign Prostatic Hyperplasia in Dogs
Frontiers in Veterinary Science(2022)
9212519007, ^محمود احمدی همدانی*, مجید مسعودی فرد, داریوش شیرانی, ^رضا نارنجی ثانی
اثر ضدباکتریایی عصاره الکلی برگ زیتون بر استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به التهاب پستان تحت بالینی
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2023)
حسین شکیبا, ^حمید رضا محمدی*, ^اشکان جبلی جوان, ^رضا نارنجی ثانی
Effects of Injection of eCG and Oxytocin on Semen Characteristics of Zel Rams in Nonbreeding Season
ICOACPHT 2016 : 18th International Conference on Organic Agriculture Crops and Post Harvest Treatment(2016-07-18)
^خسرو قزوینیان, ^رضا نارنجی ثانی, طوبا خدائیان, ملیکا معزی فر
The Effect of Zonisamide on Lamotrigine Resistant Kindled Rats During Pregnancy
دومین کنگره بین المللی صرع(2016-09-07)
8912519012, ^رضا نارنجی ثانی, ^کیوان کرامتی, ملیکا معزی فر, ^علی مهدوی
The effect of Zonisamide on Pregnancy and Risk of Brain Malformation on Lamotrigine-Resistant Kindled Pregnant Rats & Their Newborns
13th International Epilepsy Congress(2017-01-25)
8912519012*, ^رضا نارنجی ثانی, ^کیوان کرامتی, ملیکا معزی فر, ^علی مهدوی
Investigating the effect of three resynchronization protocols on reproductive performance of non-pregnant dairy cows
4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017)(2017-02-06)
^رضا نارنجی ثانی, ^علی مهدوی, جلال غروی*
Inhibitory effect of Zataria multiflora boiss L. essential oil against Staphylococcus aureus isolated from bovine subclinical mastitis
4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017)(2017-02-08)
^رضا نارنجی ثانی, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید رضا محمدی*, ^حمید استاجی
The antibacterial effect of alcoholic extract of olive (Olea europaea L.) against Staphylococcus aureus isolated from cows with subclinical mastitis milk samples in herd of Holstein cattle in Semnan
Iclap 2017 چهارمین کنگره بین المللی کلنیسین های دامهای بزرگ(2017-02-08)
^حمید رضا محمدی*, ^رضا نارنجی ثانی, ^اشکان جبلی جوان, حسین شکیبا, امیر پیربرناتن
Effect of human chorionic gonadotropin on colony formation of bovine spermatogonial stem cell
THE 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON REPRODUCTION(2017-05-20)
پرویز تاجیک, 8812519006, 9211519017, ^رضا نارنجی ثانی
The effect of equine Chorionic Gonadotropin on in vitro calf spermatogonial stem cell culture
THE 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON REPRODUCTION(2017-05-20)
^رضا نارنجی ثانی, ^محمود احمدی همدانی, 9012519018
تاثیر استفاده از دانه کتان اکسترود شده و اسید لینولئیک مزدوج بر متابولیت های خونی میش های قزل در دوره پس از زایش
پنجمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2017-08-16)
صمد مزارعی*, فرزاد میرزایی آقچه قشلاق, بهرام فتحی آچاچلوئی, ^علی مهدوی, ^رضا نارنجی ثانی, رقیه ولی زاده یونجالی
اثرات مکمل سازی منابع چربی (دانه کتان اکسترود شده و CLA) در جیره میش های شیری قزل بر ترکیبات شیر
پنجمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2017-08-16)
صمد مزارعی*, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق, بهرام فتحی آچاچلوئی, ^علی مهدوی, ^رضا نارنجی ثانی
بررسی تأثیر کروسین بر پارامترهای اسپرم اپیدیدیمال متعاقب القاء تجربی پروستاتیت مزمن غیر باکتریایی با کاراجینان در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
9312519100, ^عباس جواهری وایقان, ^محمود احمدی همدانی*, ^حمیدرضا مسلمی, ^رضا نارنجی ثانی
بررسي نسبت جنسي نتاج موش صحرايي در پاسخ به عصاره برگ كاسني، عصاره گل رازك و مكمل سديم پتاسيم
لعل عيديان فائزه(تاریخ دفاع: 1400/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر استفاده از منابع محافظت شده اسيد اوليك بر توليد شير و برخي فراسنجه هاي متابوليكي و توليد مثلي گاوهاي هلشتاين در ابتداي دوره شيردهي
اسفندياري محمد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير راهكارهاي مديريتي و تغذيه اي بر عملكرد و بيان ژن HSP70 در گاوهاي شيري تحت تنش گرمايي
ملائي برنتي پوريا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از منابع مختلف روغن بر برخي از فراسنجه هاي توليد مثلي در مدل موش هاي صحرائي
حاجي خاني مهديه(تاریخ دفاع: 1398/03/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخیص سقط جنین و تلفات دوران نوزادی در حیوانات
تشخیص سقط جنین و تلفات دوران نوزادی در حیوانات
محفظه آبی برای سونوگرافی جهت اخذ تصویر واضحتر از سرپستانک گاو
دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان(2018-01-15)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، پردیس دانشگاه سمنان، دانشکده دامپزشکی
rezasani_vet@semnan.ac.ir
(+98)2331533617

فرم تماس